ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

1. Adatkezelő

1.1 Adatkezelő megnevezése, elérhetősége:

Adatkezelő: Airport Service Budapest Zrt.

Székhely: 1181 Budapest, Darányi Ignác utca 12.

Levelezési cím: 1181 Budapest, Darányi Ignác utca 12.

E-mail cím: info@asaviation.hu

Telefon: +36-1-294-7294

Fax: +36-1-297-3871

Honlap: www.asaviation.eu

Jelen Szabályzat az Adatkezelő által bármikor egyoldalúan módosítható és/vagy visszavonható, az Érintettek egyidejű tájékoztatásával. A tájékoztatás a honlapon történő közzététellel, illetve a változás jellegétől függően az Érintettek közvetlen értesítésével valósul meg.

A Tájékoztató az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 Rendelete („GDPR”), az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény („Infotv.”), a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”) rendelkezései alapján készült.

2. Adatkezelés célja

2.1 Szolgáltatások hirdetése, információ nyújtása a honlap látogatói számára

A társaság bemutatása

A társaság elérhetőségének feltüntetése

A társaság által kínált szolgáltatások bemutatása

Kapcsolattartás az érdeklődő személyekkel

Adatkezelés jogalapja: Jogos érdek

– Az adatkezelő jogos érdeke a közvetlen üzletszerzés

Az érintett a honlapra történő látogatása során megadta az A) pont szerinti adatokat az adatkezelő számára.

A Kezelt adatok köre:

Személyes azonosító adatok (vezetéknév, keresztnév, elérhetőség (telefonszám, e-mail cím), dátum, időpont, a meglátogatott oldal címe, a felhasználó számítógépének IP címe, az önéletrajzon feltüntetett adatok és fénykép, valamint az ügyfelek által önkéntesen megadott egyéb adatok.

Szolgáltatásokkal kapcsolatos érdeklődés esetén a kezelt adatok köre:

Név,

E-mail cím,

Érintett által küldött üzenet, általa az üzenetben megadott egyéb adatok (Pl.: telefonszám, másodlagos e-mail cím, lakcím, tartózkodási hely).

Amennyiben érintett olyan személyes adatot ad meg a szabadon kitölthető üzenetben, amely nem szükséges ahhoz, hogy Adatkezelő a honlapon elérhető funkció céljához igazodva kezelje a személyes adatot, Adatkezelő haladéktalanul intézkedik a szükségtelen személyes adat törléséről.

Adatszolgáltatás elmaradásának következménye: A személyes adatok megadása az Érintett döntésén múlik, azonban név és e-mail cím hiányában az üzenetet nem tudja elküldeni.

2.2 Új munkaerő kiválasztása az Adatkezelő számára:

Az adatkezelés célja az Adatkezelő által meghirdetett állásra való jelentkezés, a pályázat elbírálása, munkaviszony létesítése.

Adatkezelés jogalapja: Hozzájárulás

A kezelt adatok köre:

Név,

Email cím,

Megpályázott munkakör,

Fizetési igény,

Pályázó által írt üzenet,

A honlapon történő állásjelentkezés során pályázó önéletrajzot csatolhat (azonban nem kötelező), amely tartalmazza a pályázó által megadott adatokat, különösen:

A Fent közölt adatok,

Tanulmányai, iskolai végzettsége, végzettséget igazoló dokumentumok, azok azonosítói, és azok megszerzésének dátuma,

Hobbija, érdeklődési köre,

Referenciái,

Állandó lakcím, tartózkodási hely,

Korábbi munkáltatói és az ott betöltött pozíciója,

Külföldi munkavállalók esetén a munkavállalási engedély megléte,

Arckép,

Egyéb, pályázó által megadott adatok,

Amennyiben érintett olyan személyes adatot ad meg a szabadon kitölthető üzenetben, amely nem szükséges ahhoz, hogy Adatkezelő az álláspályázatot elbírálja, Adatkezelő haladéktalanul intézkedik a szükségtelen személyes adat törléséről.

Adatszolgáltatás elmaradásának következménye: A személyes adatok megadása az Érintett döntésén múlik, azonban név és e-mail cím hiányában a jelentkezést nem tudja elküldeni.

3. Érintettek köre

A https://asaviation.eu/ weboldalt látogató felhasználók, érdeklődők, az általuk megadott kapcsolattartó személyek, vagy az állásra jelentkező személyek.

4. Gyermekek

A szolgáltatásaink és álláshirdetéseink nem 16 év alatti személyeknek szólnak, és kérjük, hogy 16 év alatti személyek ne adjanak meg Személyes adatokat az Adatkezelő számára. Amennyiben a tudomásunkra jut, hogy 16 év alatti gyermektől személyes adatokat gyűjtöttünk be, a lehető leghamarabb megtesszük az adatok törléséhez szükséges lépéseket.

5. Az adatkezelés időtartama

Hozzájárulás esetén: az Érintett hozzájárulásának visszavonásáig

Jogos érdek esetén: az Érintett tiltakozásáig

IP cím…………., 30 nap

6. Adatfeldolgozó igénybevételéről szóló tájékoztatás

Jelen honlap üzemeltetését az Airport Service Budapest Zrt. 1181 Budapest, Darányi Ignác utca 12. Cg. 01 10 047134

7. Az adatok megismerésére jogosultak köre

A megismert adatokat az adatkezelő a megjelölt adatfeldolgozó kivételével harmadik félnek nem adja át. A rögzített adatokat csak az adatkezelő és adatfeldolgozó kijelölt alkalmazottai ismerhetik meg.

8. Automata döntéshozatal

Adatkezelő nem alkalmaz automata döntéshozatali rendszert.

9. Az érintettek jogai

Az Érintett az 1. Pontban megjelölt elérhetőségeken kérelmezheti az Adatkezelőnél:

kérheti, hogy adjon tájékoztatást a személyes adatai kezeléséről,

kérheti adatainak helyesbítését,

kérheti személyes adatainak törlését vagy az adatkezelés korlátozását,

tiltakozhat az adatkezelés ellen

kérheti adatainak átadását másik adatkezelőnek, amennyiben az adatkezelés szerződésen vagy hozzájáruláson alapul és a Szervezet automatizált eljárás keretében kezeli.

rendelkezhet a korábban az adatkezeléshez adott hozzájárulásának visszavonásáról

Érintett fenti jogaival bármikor élhet.

Az Érintett továbbá az 1. Pontban megjelölt kapcsolattartási címek egyikén juttathatja el az Adatkezelő számára.

kérheti adatainak átadását másik adatkezelőnek, amennyiben az adatkezelés szerződésen vagy hozzájáruláson alapul és a Szervezet automatizált eljárás keretében kezeli.

rendelkezhet a korábban az adatkezeléshez adott hozzájárulásának visszavonásáról

Az Adatkezelő a kérelem benyújtását követően legkésőbb 1 hónapon belül kivizsgálja a bejelentést.  A vizsgálat eredményéről az Érintettet írásban tájékoztatja.

Amennyiben megállapítja a tiltakozás jogalapjának megalapozottságát, a lehető legrövidebb időn belül megszünteti az adatkezelést – beleértve az adattovábbítást és a további adatfelvételt is – és az adatokat zárolja. Értesíti mindazokat a tiltakozásról, akiknek korábban továbbította az Érintett adatait.

Amennyiben az Érintett a Szervezet által meghozott döntéssel nem ért egyet – annak közlésétől számított 30 napon belül – bírósághoz fordulhat.

9.1 A tájékoztatás költsége

A Szervezet az intézkedéseket, illetve a szükséges tájékoztatásokat első alkalommal díjmentesen biztosítja.

Amennyiben az Érintett egy hónapon belül 2. alkalommal is kikéri ugyan azon adatokat, melyek ez idő alatt nem változtak az Adatkezelő adminisztratív költséget számít fel.

Az adminisztratív költség elszámolás alapja a mindenkori minimálbér órára vetített költsége, mint óradíj.

A tájékoztatáshoz felhasznált munkaórák száma az előbbi óradíjon elszámolva.

Továbbá a papír alapú tájékoztatási igény esetén a válasz nyomtatási költsége önköltségi áron és postázási költsége.

9.2 Tájékoztatás megtagadása

Ha az érintett kérelme egyértelműen megalapozatlan, nem jogosult a tájékozgatásra vagy a Szervezet, mint adatkezelő bizonyítani tuja, hogy az Érintett rendelkezik a kért információkkal az adatkezelő elutasítja a tájékoztatási kérelmet.

Ha az érintett kérelme különösen ismétlődő jellege miatt – túlzó, a Szervezet megtagadhatja a kérelem alapján történő intézkedést, ha

egy hónapon belül harmadik alkalommal él az Érintett ugyanazon tárgyú a 15-22. cikk szerinti jogai gyakorlására irányuló kérelemmel.

9.3 Tiltakozáshoz való jog

Az érintett jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon személyes adatainak a jogos érdek vagy közhatalmi jogosítvány jogalapon alapuló kezelése ellen.

Ebben az esetben a Szervezet a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű, jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

Amennyiben megállapítja a tiltakozás jogalapjának megalapozottságát, a lehető legrövidebb időn belül megszünteti az adatkezelést – beleértve az adattovábbítást és a további adatfelvételt is. Értesíti mindazokat a tiltakozásról, akiknek korábban továbbította az Érintett adatait.

A kérelem elintézése díjmentes, kivéve a megalapozatlan vagy túlzó kérelmeket, melyek elintézéséért az Adatkezelő az adminisztratív költségeinek megfelelő, ésszerű mértékű díjat számíthat fel. Amennyiben az Érintett az Adatkezelő által meghozott döntéssel nem ért egyet bírósághoz fordulhat.

10.  Adattovábbítás harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére

Az Adatkezelő az Érintett személyes adatait az Európai Gazdasági Térség államain kívüli harmadik országba vagy nemzetközi szervezethez NEM továbbítja.

11.  Adatbiztonsági intézkedésekről szóló tájékoztatás

Az adatokat az Adatkezelő az Információ Biztonsági Szabályzata elvárásai alapján zárt rendszerben kezeli.

Adatkezelő gondoskodik az alapértelmezett és beépített adatvédelemről. Ennek érdekében az Adatkezelő megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket alkalmaz annak érdekében, hogy:

az adatokhoz való hozzáférést pontosan szabályozza;

csak olyan személyeknek engedélyezze a hozzáférést, akiknek az adat az azzal való feladat elvégzése érdekében szükséges, és ekkor is csak azon adatokhoz lehessen hozzáférni, mely minimálisan szükséges a feladat ellátásához;

az általa megbízott adatfeldolgozókat körültekintően válassza ki, és megfelelő adatfeldolgozói szerződéssel gondoskodjon az adatok biztonságáról;

gondoskodjon a kezelt adatok változatlanságáról (adatintegritás), hitelességéről és védelméről.

Az Adatkezelő ésszerű mértékű fizikai, műszaki és szervezeti biztonsági intézkedéseket alkalmaz az Érintetti adatok védelmére, különösen azoknak a véletlen, illetéktelen, törvénytelen megsemmisítése, elvesztése, megváltoztatása, továbbadása, felhasználása, elérése vagy feldolgozása ellen. Az Adatkezelő a személyes adatokhoz való ismert, és az érintettre nézve magas kockázattal járó illetéktelen hozzáférés vagy azok felhasználása esetén haladéktalanul értesíti az Érintettet.

Adatkezelő, amennyiben Érintetti adat továbbítása szükséges, gondoskodik a továbbított adatok megfelelő védelméről, például az adatállomány titkosításával. Az Adatkezelő a harmadik személyek által megvalósított Érintetti adatkezelésért teljeskörű felelősséggel tartozik.

Adatkezelő megfelelő és rendszeres biztonsági mentésekkel is gondoskodik arról, hogy az Érintett adatai a megsemmisüléssel vagy elvesztéssel szemben védve legyenek.

12.  Jogorvoslat

Bármely érintett a személyes adatainak kezelésével kapcsolatos vélt jogsérelem esetén az illetékes törvényszékhez, a fővárosban a Fővárosi Törvényszékhez is fordulhat vagy vizsgálatot kezdeményezhet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál

Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c

Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Telefon: +36 (1) 391-1400

Fax: +36 (1) 391-1410

Honlap: www.naih.hu

A Felhasználó jogainak megsértése esetén bírósághoz fordulhat. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – az érintett választása szerint – az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható. Az Adatkezelők kérésre az érintetett tájékoztatják a jogorvoslat lehetőségéről és eszközeiről

A BENYÚJTOTT ÖNÉLETRAJZOK, ÁLLÁSPÁLYÁZATI ANYAGOK ÉS AZ ABBAN FOGLALT SZEMÉLYES ADATOK KEZELÉSÉRŐL

Az Airport Service Budapest Zrt. (a továbbiakban: Társaság) mint adatkezelő a humánerőforrás-gazdálkodásához, leendő munkavállalóinak kiválasztásához kapcsolódó tevékenységének megvalósítása céljából folytatott adatkezeléséről az alábbiakban ad részletes tájékoztatást, melyetmagára nézve kötelezőnek és követendőnek tart.

E tevékenysége során a Társaság jelen tájékoztatóban, valamint az Európai Parlament és a Tanács (EU) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló 2016/679. rendeletében (a továbbiakban: GDPR), továbbáaz információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII.törvényben (továbbiakban: Info tv.) foglaltak szerint jár el.

1./ Az adatkezelő kiléte és elérhetőségei: Airport Service Budapest Zártkörűen Működő Részvénytársaság (rövidített név: Airport Service Budapest Zrt.), székhely: 1181 Budapest, DarányiIgnác utca 12., telefon: +36 1 294 72 94, elektronikus levélcíme: info@asaviation.hu, honlap címe:www.asaviation.eu

2./ Az álláspályázatok, önéletrajzok benyújtásának módja: pályázati anyagok, önéletrajzok kizárólag a Társaság hr@asaviation.hu e-mail címére elektronikusan, vagy a Társaság székhelycímére (1181 Budapest, Darányi Ignác utca 12.) címzett levélben, papír alapon, postai úton továbbíthatók, vagy a Társaság által a Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtéren üzemeltetett csomagmegőrzőben elhelyezett lezárt gyűjtődobozban, zárt borítékban személyesen helyezhető el. Az ettől eltérő módon történő továbbítás esetén az érintett álláspályázatát, önéletrajzát a Társaság apályázati, kiválasztási eljárásban nem veszi figyelembe.

3./ A személyes adatok kezelésének célja: a Társasághoz érkezett álláspályázatok, önéletrajzok megismerése és értékelése, az álláskeresők nyilvántartása, az álláskeresők és álláspályázatot, önéletrajzot benyújtók személyre szabott értesítése, kapcsolattartás, személyes interjúk szervezése.

Ha a Társaság a szolgáltatott adatokat az eredeti adatfelvétel céljától eltérő célra kívánja felhasználni, erről az érintettet tájékoztatja, és ehhez előzetes, kifejezett hozzájárulását megszerzi, illetőleg lehetőséget biztosít számára, hogy a felhasználást megtiltsa.

4./ Az adatkezelés jogalapja:

a.) az álláspályázatok, önéletrajzok fenti módon történő megérkezése és az érintett b.) pont szerinti hozzájárulásának megadása közötti időtartamban a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont alapján a Társaság jogos érdeke;

b.) az a.) ponton kívüli esetben a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján kizárólag az érintett, jelen – részletes – tájékoztatáson alapuló kifejezett és önkéntes hozzájárulása, amelyet az érintett a Társaság által rendelkezésre bocsátott formanyomtatvány kitöltésével és aláírásával ad meg és a Társaság számára személyesen a Társaság székhelyén, vagy a Társaság által a Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtéren üzemeltetett csomagmegőrzőben a Társaság arra kijelölt munkatársának, vagy postai úton, illetve szkennelt formában, elektronikus úton az info@asaviation.hu e-mail címre juttat el.

A Társaság jogos érdeke, hogy tevékenységének végzéséhez megfelelő humán erőforrás álljon rendelkezésére, így érdekében áll az is, hogy a munkaerő-piacon állást kereső, a Társaságnál jelentkező személyekkel felvegye a kapcsolatot az általuk megadott elérhetőségükön. Az a.) pontszerinti adatkezelés nem korlátozza aránytalanul a pályázók, álláskeresők személyiségi jogait, tekintettel arra, hogy annak célja kizárólag a pályázóval történő kapcsolatfelvétel. Az érintettek jogaira nézve megfelelő garanciát tartalmaz az, hogy személyes adataikat csak a Társaság arrajogosult munkavállalói ismerhetik meg, továbbá az érintett hozzájárulásának hiányában a rendelkezésére álló személyes adatok a lent meghatározott időn belül törlésre kerülnek.

5./ A hozzájárulás visszavonásának lehetősége: az érintett a személyes adatainak kezeléséhez adott hozzájárulását bármikor visszavonhatja a Társasághoz a 2./ illetve 4./ pont b) alpontjában meghatározott módon eljuttatott írásos nyilatkozatában. A hozzájárulás visszavonása nem érinti avisszavonás előtt végrehajtott adatkezelés jogszerűségét.

6./ A kezelt személyes adatok köre: az önéletrajzban/álláspályázatban szereplő személyes adatok, valamint a kiválasztási eljárás során a pályázó által rendelkezésre bocsátott személyes adatok.

7./ A személyes adatok címzettjei, illetve a címzettek kategóriái: a pályázók által benyújtott személyes adatokat a hozzájáruló nyilatkozat megadásáig kizárólag a Társaság humánerőforrás-felvételével kapcsolatos egyes feladatok ellátásával megbízott munkavállalói, szerződő partnere, mint adatfeldolgozó (a továbbiakban: Adatfeldolgozó) kijelölt munkatársai, ezt követően csak a Társaság a pályázati/kiválasztási eljárásban résztvevő munkavállalói, tisztségviselői, Adatfeldolgozó munkavállalói és teljesítésben résztvevő közreműködő személyek ismerhetik meg. A Társaság a beérkező álláspályázatokat, önéletrajzokat a jelen tájékoztatóban foglalt kivételekentúl harmadik fél részére sem statisztikai, sem egyéb céllal nem adja tovább, a megismert adatokatnem hozza nyilvánosságra, valamint a benyújtott álláspályázatok elbírálásával kapcsolatos tájékoztatást kizárólag az érintett számára és kérésére nyújt. A Társaság a beérkezett pályázatokat kizárólag bíróság, nyomozó- vagy más hatóság kérésére, azok hivatalos megkeresése esetén, a megkeresés pontos céljának, valamint az igényelt adatok körének részletes meghatározása eseténadja át.

8./ Adatfeldolgozó igénybevételéről szóló tájékoztatás: Adatkezelő a jelen tájékoztatóban szereplő adatkezelés teljesítése során Adatfeldolgozót vesz igénybe.

Adatfeldolgozó neve: HR Positive Személyzeti Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság Székhely: 2083 Solymár, Munkás utca 39.

Cégjegyzékszám: 13-09-206492

Adatfeldolgozó feladatát képezi különösen az Adatkezelőhöz benyújtott pályázati anyagok, önéletrajzok értékelése, döntéselőkészítés, javaslat tétele, interjú szervezése, lebonyolítása, az állásra pályázó személy munkaviszonyának létesítésével összefüggő dokumentumok előkészítése, erre irányuló megbízás esetén a jogviszony illetékes hatóság részére történő bejelentése.

9./ A személyes adatok tárolásának és az adatkezelésnek az időtartama: 3 hónap.

A Társaság a pályázó személyes adatait hozzájárulásának megadásáról szóló felhívásban meghatározott határidőt (15 nap), illetve a pályázati eljárás lezárását követő 15 napon belül törli, kivéve ha a pályázó személyes adatai további kezeléséhez hozzájárul, abból a célból, hogy a későbbi pályázati lehetőségekről, megüresedett pozíciókról tájékoztatást kapjon, valamint bekerüljön a toborzási adatbázisba. Amennyiben a pályázó a személyes adatai további kezeléséhez hozzájárul, a személyes adatokat a Társaság 3 hónapig kezelheti kizárólag a fent meghatározott célból. A pályázat, önéletrajz benyújtásától számított 3 hónap elteltét követőn a beadott önéletrajz/pályázati anyag megsemmisítésre, személyes adat törlésre kerül.

Amennyiben a hozzájárulását visszavonja a pályázó, akkor a hozzájárulás visszavonását követően a Társaság nyilvántartásaiból haladéktalanul törlésre kerülnek a fenti személyes adatai, valamint önéletrajza, pályázati anyaga megsemmisítésre kerül.

Amennyiben a pályázóval munkaszerződés vagy más foglalkoztatásra irányuló jogviszonyt keletkeztető szerződés kerül megkötésre, a személyes adatok további kezeléséről a Társaság a munkavállaló/megbízott részére a jogviszony létrehozásakor külön adatkezelési tájékoztatást nyújtés az adatok kezelése az abban foglalt feltételek szerint folytatódhat.

10./ Az érintett (pályázó) adatkezeléssel összefüggő jogai:

Az érintett pályázó jogosult a személyes adatai kezeléséről tájékoztatást kapni. A pályázó kérelmezheti a Társaságtól a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azaz jogosult arra,hogy a Társaságtól visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy a személyes adatok kezelése folyamatban van-e, és ha igen, jogosult arra, hogy a személyes adataihoz és az adatkezelésre vonatkozó információkhoz hozzáférést kapjon. A Társaság az érintett kérelmére az adatkezelést képező személyes adatok másolatát is az érintett rendelkezésére bocsátja. Az érintett ezen kívül kérheti a személyes adatai helyesbítését, kiegészítését, törlését vagy kezelésének korlátozását. A Társaság az érintett kérelmére indokolatlan késedelem nélkül törli az érintettre vonatkozó személyes adatokat, amennyiben az alábbi indokok valamelyike fennáll:

a.) a személyes adatokra a Társaságnak már nincs szüksége a fentiekben meghatározott célokhoz, vagy lejárt az adatkezelés időtartama;

b.) az érintett visszavonja az adatainak kezelésére vonatkozó hozzájárulását;

c.) ha az érintett tiltakozik az adatkezelése ellen;

d.) ha a személyes adatokat jogellenesen kezelték;

e.) ha a személyes adatokat valamely uniós vagy hazai jogszabályban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell.

Az érintett kérelmére a Társaság korlátozza az adatkezelést, ha a személyes adatok pontossága vitatott, vagy jogellenes az adatkezelés, vagy az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, illetve ha a Társaságnak nincsen szüksége a továbbiakban a megadott személyes adatokra, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez.

Az érintett saját helyzetével kapcsolatos okokból tiltakozhat a személyes adatai kezelése ellen, amennyiben az adatkezelés nem az érintett hozzájárulásán, hanem közérdekű, vagy közhatalmi tevékenység végzése érdekében fennálló szükségességen alapszik, vagy az adatkezelés a Társaságvagy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges, vagy ha a személyes adatokkezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik.

Az érintettet megilleti az adathordozhatósághoz való jog, azaz az érintett a rá vonatkozó, általa megadott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkaphatja, illetve ezeket továbbíthatja egy másik vállalkozásnak, szervezetnek, személynek. Azadatkezelés automatizált módon történik. Az érintett e körben azt is kérheti, hogy közvetlenül a Társaság továbbítsa a személyes adatait.

Az érintett a Társaság – mint adatkezelő – működésével, a személyes adatai kezelésével kapcsolatos kérdéseivel, észrevételeivel a Társasághoz a fentiekben megjelölt központi elektronikus levélcímen keresztül fordulhat. A Társaság az érintett kérelmét annak benyújtásától számított legrövidebb időnbelül, de legfeljebb egy hónapon belül megvizsgálja, és annak megalapozottsága esetén intézkedést hoz, amelyről a kérelmezőt írásban tájékoztatja. Szükség esetén ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható. Ha a Társaság az érintett kérelmére nem tesz intézkedést, tájékoztatja az érintettet az intézkedés elmaradásának okáról, valamint az érintettet megillető jogorvoslati lehetőségekről.

11./ A felügyeleti hatósághoz fordulás, valamint a bírói jogérvényesítés lehetősége:

Az érintett (pályázó) a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény alapján bíróság előtt érvényesítheti jogait, amennyiben az adatkezeléssel vagyoni kárt szenvedett vagy személyiségi jogsérelem érte, az elszenvedett kárért, illetve sérelemért az adatkezelőtől kártérítést és/vagy sérelemdíjat követelhet. 2018. május 25-től károkozás hiányában is bírósághoz fordulhat az érintett az adatkezelő ellen, amennyiben úgy véli, hogy az adatainak kezelése jogszerűtlen volt, és kérhetia jogellenes adatkezelés megszüntetését, az adatkezelés jogszerűségének helyreállítását és jogai érvényesülésének biztosítását.

A fentieken kívül, amennyiben az érintett – a Társaság írásbeli megkeresését követően – úgy véli, hogy a Társaság tevékenységével vagy mulasztásával az adatainak kezelésével összefüggésben jogsértést követett el, úgy hatósági eljárás lefolytatását kezdeményezheti a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (továbbiakban: NAIH) panasza kivizsgálása érdekében.

A NAIH elérhetősége: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c., levelezési cím: 1530 Budapest, Pf. 5., e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu, honlap: www. naih.hu, Tel: +36 1 391 1400, Fax: +36 1391 1410.

12./ Az adatkezeléssel kapcsolatos további információk: a személyes adat szolgáltatása nem jogszabályon vagy szerződéses kötelezettségen alapul és nem is szerződés kötésének előfeltétele.

Az adatszolgáltatás elmaradásának következménye: ebben az esetben az érintett nem vesz részt a Társaság pályázati, kiválasztási eljárásában. Tájékoztatjuk, hogy a személyes adatok kezelése során automatizált döntéshozatal nem valósul meg.

13./ Adatbiztonsági intézkedések:

A Társaság kötelezi magát, hogy gondoskodik az adatok biztonságáról, megteszi továbbá azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt személyes adatok védettek legyenek. A Társaság a tárolt adatokat védi az illetéktelen hozzáférés, a megváltoztatás, a nyilvánosságra hozatal, a törlés vagy a megsemmisülés ellen.

Az önéletrajzok biztonságos tárolásáról és őrzéséről a Társaság saját hatáskörben az alábbiak szerint gondoskodik:

a.) a megküldött álláspályázatokhoz kizárólag az arra jogosultak férhetnek hozzá, valamint

b.) hozzáférést megfelelő jogosultsági szintek kialakításával védi, továbbá

c.) a megtett védelmi intézkedéseket a hatékonyság és a biztonság érdekében folyamatosan ellenőrzi és felülvizsgálja.

Budapest, 2020. július 1.

COOKIE-SZABÁLYZAT

Weboldalunk sütiket használ. A süti egy betűkből és számokból álló kisméretű fájl, amelyet a számítógépén tárolunk, amennyiben engedélyezi. Ezek a sütik segítséget nyújtanak számunkra, hogy az oldal böngészése során meg tudjuk Önt különböztetni a többi felhasználótól, hogy minél teljesebb élményben lehessen része, valamint az oldal tökéletesítéséhez is hasznosak.

Az általunk használt sütitípusokkal és felhasználásuk céljával kapcsolatos részletes információkat illetően tekintse át alábbi Sütikkel kapcsolatos szabályzatunkat.

Mit nevezünk sütinek?

A süti (cookie) egy kis méretű szöveges fájl, amit az EU Adatvédelmi Rendelete érelmében az Ön beleegyezésével elhelyezhetünk az Ön böngészésre használt eszközén. A sütiket számos különféle célra használhatjuk, amelyekről részletesen írunk az alábbiakban. A sütik lehetővé teszik az Ön személyes beállításainak és preferenciáinak megjegyzését (úgy mint nyelvpreferencia, betűméret, megjelenítési beállítások, stb.) egy adott időtartamra, hogy Önnek ezeket ne kelljen minden látogatásnál beállítani, így minél teljesebb élményben legyen része.

A jelen weboldal további használatával Ön jóváhagyja a sütik használatát. Internetböngészőjében vagy harmadik fél által biztosított szoftveren keresztül blokkolhatja vagy akár le is tilthatja a sütiket, azonban a weboldal bizonyos részeinek használatánál mindez nehézségeket okozhat.

Ha Ön hozzájárul a sütik használatához, ez az alábbiakat jelentheti:

Weboldalunk működésének tökéletesítése: A sütik segítenek abban, hogy oldalunk működésén javítsunk, hogy az Ön felhasználói élményét személyesebbé tegyük (például oldalunk megjegyezze az Ön megjelenítési preferenciáit), és hogy Ön sok hasznos funkciót tudjon használni.

Weboldalunk teljesítményének fokozása: A Cookie-k segítenek annak megértésében, hogy oldalunkat hogyan használják, például jelzik nekünk, ha Ön hibaüzenetet kap böngészés közben. Ezek a Cookie-k a leginkább összesített és anonim adatokat gyűjtik.

Megfelelő online hirdetés (ideértve a közösségi médiát is) megjelenítés: Az ilyen célokból használt Cookie-kat gyakran olyan egyéb szervezetek helyezik el a Weboldalainkon, amelyek speciális szolgáltatásokat nyújtanak számunkra. Ezek a Cookie-k információkat gyűjthetnek az Ön online viselkedéséről, mint például az Ön IP címe, az a weboldal ahonnan érkezett

A marketing kommunikációink (ideértve az online hirdetéseket) hatékonyságának mérése: ezek a sütik megmutatják, ha Ön megnézett valamely hirdetést, és azt is, hogy azt mennyi ideig nézte. Ez az információ segít nekünk az online hirdetéseink hatékonyságának mérésében és annak kontrollálásában, hogy egy hirdetés hányszor jelenik meg Önnél.

Kattintson a sütik törléséhez

Ha a “sütik elfogadva” felirat nem tűnik el, kérjük töltse újra az oldalt